Food for Thought, voeding om je tanden op stuk te bijten

Het jaarthema van Jong Groen is dagelijkse kost voor iedereen: ‘Food for Thought – naar een nieuw voedselsysteem’.

De eerste drie activiteiten leidden tot heel wat inspirerende, maar ook verwarrende gedachten. Tijd om ze in een hapklaar dossier te ordenen !

Op 12 november gingen de woordvoerster van Boerenbond en de directrice van BioForum met elkaar in debat. Ze waren het erover eens dat het huidige landbouwsysteem aan een grondige verandering toe is, maar op sommige punten was het water nog te diep.

Vervolgens was er op 19 december een themadag in Kortrijk met verschillende sprekers: een vrijwilligster van De Landgenoten, een verantwoordelijke van Foodact, bioboer Thierry Baucarne en Sam Magnus, jonge witloofboer en voorzitter van de Groene Kring.

Ten slotte voerde Jong Groen op 28 december in zeven Vlaamse steden actie met de slogan “Boeren verdienen beter!” Mensen op straat mochten raden hoeveel winst boeren maken. Dat landbouwproducten vaak met verlies worden verkocht, was voor het publiek een eyeopener.

Jong Groen is duidelijk voorbereid op het congres ‘Food for Thought’ op zaterdag 30 april. Kom jij ook? Voed dan eerst je gedachten rond vijf aspecten van ons voedsel !

Oh oh ik heb zorgen

De lijst met problemen in ons huidig voedselsysteem is ellenlang. Vooreerst zijn er steeds meer boeren die de ‘schop’ over de haag gooien: gemiddeld verdwijnen in België 25 boerderijen per week. In vergelijking met tien jaar geleden telt Vlaanderen 39% minder landbouwbedrijven. De kans bestaat dat er in 2030 geen landbouwbedrijven in België meer zijn, afgezien van grootschalige organisaties waarin het contact tussen de landbouwer en de consument onbestaande is. De redenen om de boerenstiel vaarwel te zeggen zijn begrijpelijk. Boeren maken amper winst met hun groenten, fruit, vlees, granen … soms verkopen ze zelfs met verlies.

Die precaire financiële situatie van landbouwbedrijven is deels te verklaren door de bikkelharde concurrentiestrijd van supermarkten om de laagste prijs. Een tweede verklaring is het problematische lock-in systeem. Alle radartjes in het productie- en verkoopproces zijn strikt op mekaar afgestemd. Een landbouwer heeft amper de keuzevrijheid om daarvan af te wijken. Een voorbeeld hiervan is het Belgisch witblauw, een ras van vleeskoeien dat gekweekt wordt om superdik te worden. De meeste slagers kunnen geen ander vlees meer verwerken, waardoor alternatieve rassen niet meer worden gekweekt.

Het enthousiasme van Belgen die toch staan te popelen om te beginnen boeren, wordt bij aanvang al getemperd. Het is aartsmoeilijk om aan grond te geraken, landbouwgrond is immers schaars en duur. Weinig boeren hebben voldoende startkapitaal om grond te kopen. De beste oplossing? Zorgen dat je familieleden hebt die aan landbouw doen.

Een volgend heikel punt is overproductie. Het oorspronkelijke idee van “Nooit meer honger” was vlak na de Tweede Wereldoorlog begrijpelijk. Het heeft echter overproductie in de hand gewerkt, boeren produceren nu meer dan ze verkopen. Bovendien gooien supermarkten en gezinnen veel eetbare overschotten weg. Absurd als je weet dat sommige mensen elke cent die naar eten gaat, twee keer moeten omdraaien.

Een laatste probleem is de zware druk die de landbouw uitoefent op het leefmilieu. Door op de foute manier om te gaan met onze landbouwgronden, putten we de bodems volledig uit. Bovendien zijn de concentraties van bestrijdingsmiddelen in bodems en op gewassen te hoog. Deze chemische middelen zijn enorm schadelijk voor het milieu en de mens. De gezondheid van de boer lijdt daar trouwens het meest onder.

Fairtrade, ook voor onze boeren

Er is een groeiende groep consumenten die wel belang hecht aan een eerlijke prijs voor de boer. Deze ‘eerlijke prijs’ betekent dat de landbouwer voldoende winst maakt met de verkoop van zijn producten om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar tussen dromen en daden staat de werkelijkheid. 90% van onze aankopen gebeurt in supermarkten. En daar zit het probleem. Om hun klanten toch maar de laatste prijs aan te bieden, zetten supermarkten landbouwers onder druk om hun waren met verlies te verkopen. Boeren zijn prijsnemers geworden. De prijs die de supermarkten voorstellen is te nemen of te laten. Als een boer niet akkoord gaat met de voorgestelde prijs, vinden supermarkten hetzelfde product makkelijk ergens anders.

De oplossing lijkt voor de hand liggend: rechtstreeks bij de boer kopen. Korte ketenverkoop van landbouwproducten is in opmars. Sommige boerderijen hebben een winkel waar ze hun producten rechtstreeks aan klanten verkopen en een correcte prijs kunnen vragen. Een bijkomend voordeel is dat consumenten een beter zicht hebben op de herkomst van hun voeding en er bewuster mee omgaan.

Toch blijft de korte ketenverkoop voorlopig een nichemarkt. Praktische bezwaren staan in de weg. Ten eerste moet je investeren in een winkelruimte. Daarnaast vraagt het ook extra middelen op producten klaar te maken voor verkoop. Zo moet een melkboer niet alleen melk verkopen om rendabel te zijn, maar ook ijs, rijstpap, yoghurt … Het is niet voor elke landbouwonderneming haalbaar om daarvoor het nodige materiaal aan te schaffen. Ten slotte hebben boeren niet altijd de opslagcapaciteit om hun voedingswaren zelf te bewaren.

Gelukkig bestaan er ook andere manieren waarop boeren toch een eerlijke prijs voor hun producten kunnen krijgen. Zo kunnen ze zich verenigen in coöperatieven. Dat maakt het voor een landbouwbedrijf mogelijk om samen dure machines aan te kopen. Ook staan de boeren in een coöperatieve sterker om aan supermarkten een eerlijke prijs te vragen voor hun producten.

Speler of speelbal van de wereldmarkt ?

Of we nu willen of niet: landbouw is in de 21ste eeuw al lang geen lokaal fenomeen meer. Onze boeren spelen mee op de mondiale landbouwmarkt. En het spel is niet eenvoudig. Dat mondiale karakter zorgt in de eerste plaats voor oneerlijke concurrentie. Wie bijvoorbeeld in België tomaten kweekt, moet het in de prijzenstrijd opnemen tegen tomatenproducenten uit Zuid-Europese landen, waar de weersomstandigheden gunstiger zijn.

De vrije markt zorgt er daarnaast voor dat boeren, maar ook consumenten afhankelijk zijn van wat ergens anders wordt geproduceerd. Dat leidt tot absurde situaties. Zo kan je in ons land lang zoeken naar brood gemaakt van Belgisch graan. We gebruiken immers geïmporteerd graan uit Polen. Graan dat in België verbouwd wordt, dient als veevoer. Ook bij de campagne ‘Lekker van bij ons’ van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zijn kanttekeningen te maken. Het VLAM prijst vlees aan van dieren ‘van bij ons’, maar verzwijgt dat onze dieren gevoed worden met soja uit Zuid-Amerika. De productie van die soja gaat ten koste van het regenwoud en zorgt voor een verregaande bodemuitputting.

Toch is de markt volgens sommigen nog niet vrij genoeg. De onderhandelaars van TTIP (Transatlantisch Trade and Investment Partenership) willen met hun verdrag de handel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten stimuleren in de hoop economische groei te creëren. Ook de Boerenbond was er tijdens het debat van overtuigd dat een goed handelsakkoord voordelig zou zijn voor onze boeren. Bioforum sprak zich niet uit tégen een handelsakkoord, op voorwaarde dat het niet raakt aan de strenge Europese normen. Bovendien stellen zij zich de vraag wie hier beter van zal worden. De boer … of eerder de retailindustrie ?

België bio ?

Biologische landbouw werkt vanuit respect voor mens, dier en milieu. Bodemvruchtbaarheid staat centraal: de bodem wordt gevoed en niet de plant. Dit kan onder andere door voldoende vruchtwisseling en diversiteit van teelten. Ook moeten bioboeren de kringloop sluiten op regionaal sectorniveau. Mest van biovee moet bijvoorbeeld afgezet worden op bioboerderijen in de buurt. Bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. Het is wel toegelaten om natuurlijke vijanden van planten in te zetten en mechanisch onkruid te wieden. Ziektes worden voorkomen door resistente rassen te kiezen en teelten te diversifiëren. Controleorganen zien er op toe dat de biologische boerderijen deze Europese regels naleven.

Aangezien de biologische landbouw het natuurlijke groeiritme van dieren en planten respecteert, verloopt het productieproces trager en zijn de producten duurder. Toch is 5,8% van de Europese landbouw momenteel biologisch. De vraag overstijgt zelfs het aanbod. Met gemiddeld 0,8% biologische landbouw mist België echter de trein. Boeren voelen zich dus nog gehinderd om voluit voor bio te kiezen. Het feit dat er zo weinig biologische landbouwbedrijven zijn, vormt op zich al een probleem. Als een boer bijvoorbeeld biologisch vlees wil kweken, moet hij zijn vee laten slachten in een biologisch gecertificeerd slachthuis. Vaak moet hij daarvoor verder rijden dan een conventionele boer; niet erg praktisch en duurder.

Toch beweegt er iets in België. Zowel de Boerenbond als de Groene Kring erkennen het belang van duurzame landbouw. Al was het maar omdat minder waterverbruik, meststoffen en bestrijdingsmiddelen de kosten verminderen. Positief nieuws dus dat biologische technieken overgenomen worden in de gangbare landbouw.

Nog hoopvoller is dat sommige conventionele boeren de stap naar biologische landbouw wagen. Zo vertelde landbouwer Thierry Baucarne hoe hij langzamerhand aan het overschakelen is naar biologische landbouw, perceel per perceel. Op de vraag of dat rendabel is, antwoordde Baucarne dat hij de kost van bestrijdingsmiddelen die wegvalt, kan aanwenden om onkruid mechanisch te wieden. Meer nog: de winst op zijn biologisch geteelde groenten is vaak groter. Biologische landbouw kan dus een weg naar een eerlijke prijs voor de boer zijn.

Beleid of burger aan zet ?

Wie kan de pijnpunten uit ons voedselsysteem halen? Tijdens de activiteiten bleek dat het Belgische beleid geen duidelijke keuzes maakt om veranderingen teweeg te brengen. Zo zijn er te weinig middelen om de korte ketenverkoop en de biologische landbouw verder uit te bouwen. Joke Schauvliege verdeelt de budgetten op basis van de grootte van landbouwbedrijven. Biologische landbouw krijgt dus maar een luttele fractie omdat hun aandeel in de totale productie enorm klein is. Zo krijgen bioboeren geen eerlijke kans om zich verder te ontwikkelen. Tijdens het debat verklaarde de Boerenbond dan maar zelf middelen te voorzien voor biolandbouw.

Als het beleid achter blijft, is het aan de consumenten om keuzes te maken. Als zij voor streekgebonden, seizoensgebonden en biologische landbouwproducten kiezen, zal de markt zichzelf ten dele reguleren. Daarnaast moeten klanten de mogelijkheid krijgen een eerlijke prijs te betalen aan de boer. Voedselteams zijn hier al volop mee bezig. Het zijn groepen mensen uit dezelfde buurt die samen hun producten rechtstreeks bij de boer kopen, uit respect voor boer en milieu.

Ook om de discrepantie tussen overproductie en mensen die honger hebben weg te werken, worden projecten op poten gezet. Op de themadag legde de verantwoordelijke van Foodact uit hoe het Kortrijkse OCMW te werk gaat. Vrijwilligers inventariseren enerzijds welke voedingswaren er telkens in de rekken blijven liggen en anderzijds wat de voedselbehoeften van mensen in armoede zijn. Deze twee inventarissen worden op elkaar afgestemd. Op die manier zorgen ze ervoor dat het eten dat anders in de vuilbak belandt, nu nog opgegeten wordt.

Zelfs op het tekort aan landbouwgrond kwam in april 2014 een antwoord van de coöperatie De Landgenoten. Zij kopen via de verkoop van aandelen, via schenkingen en erfenissen landbouwgrond en eventueel bijhorende gebouwen aan. Boeren kunnen daar op een duurzame manier gebruiksrechten van krijgen. Daar zijn twee voorwaarden aan verbonden: ze moeten biologisch gecertificeerd zijn en sterk lokaal georiënteerd zijn.

Manieren genoeg dus om stap voor stap te werken aan een beter voedselsysteem !

___

Caroline Robberechts


Traduction:

Food for thought

A boire et à manger pour une réflexion délicieuse !

Le thème principal de Jong Groen cette année alimente de nombreuses conversations au quotidien : « Food for Thought – en route vers une alimentation nouvelle ». Les trois premières activités nous ont fourni beaucoup d’ingrédients utiles pour mieux cerner la problématique, mais elles peuvent aussi parfois avoir prêté à confusion. Il était donc temps de rassembler tout ça dans un dossier cohérent, à déguster sans modération !

Le 12 novembre, nous avons organisé un débat avec pour invitées la porte-parole du Boerenbond et la directrice du BioForum. Elles étaient toutes deux d’accord pour dire que le système alimentaire actuel aurait besoin d’une refonte de grande ampleur, mais leurs divergences de vue étaient claires sur certains points. Elles ont eu beau se montrer ouvertes, mettre de l’eau dans son vin n’a pas suffi.

Par la suite, le 19 décembre, Courtrai a été le lieu d’une journée thématique avec plusieurs orateurs autour de la table: une bénévole de l’association De Landgenoten, une responsable de Foodact, le fermier bio Thierry Baucarne et Sam Magnus, jeune fermier cultivateur de chicons et président du Groene Kring.

Cerise sur le gâteau, Jong Groen a mené des actions dans 7 villes flamandes le 28 décembre sous le slogan Les agriculteurs méritent mieux que ça ! Une question principale, adressée aux passants, était le centre de cette action : Combien gagne un agriculteur ? Beaucoup d’entre eux ignoraient tout simplement que les produits agricoles sont bien souvent vendus à perte.

Des problèmes multiples

La liste des problèmes qui pourrissent notre système alimentaire est terriblement longue. Pour l’instant, de plus en plus d’agriculteurs mettent la clé sous la porte : en moyenne, 25 fermes disparaissent chaque semaine en Belgique. En 10 ans, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 39%. Il se pourrait bien que toutes les exploitations agricoles ferment d’ici 2030, si l’on ne tient pas compte des exploitations de grande taille où le contact entre l’agriculteur et le consommateur est inexistant. Les fermiers ont leurs raisons pour cesser leurs activités, et elles sont nombreuses. Ils ne dégagent déjà qu’un bénéfice minime sur leurs légumes, fruits, viandes, céréales… quand ils ne les vendent pas à perte.

Plusieurs facteurs se cachent derrière cette situation financière précaire. La guerre des prix qui fait rage entre les différentes chaînes de supermarchés est à pointer du doigt, tout comme le système de lock-in. Tous les indicateurs dans la chaine de vente et de production dépendent strictement les uns des autres. Un agriculteur peut très difficilement s’en détacher. Le bœuf blanc bleu belge, une race de vaches élevées pour les rendre aussi grosses que possible, est un exemple révélateur. La plupart des bouchers ne peuvent plus élever d’autres types de viande, ce qui empêche le développement de l’élevage de races alternatives.

Les Belges qui salivent tout de même à l’idée de lancer leur propre exploitation voient leur enthousiasme très vite refroidi. Rien que trouver une surface agricole s’avère bien souvent mission impossible, vu le prix et l’insuffisance de l’offre. Peu de fermiers disposent du capital de départ suffisant pour acheter un sol. Bien souvent, il faut compter sur des membres de la famille déjà agriculteurs.

La surproduction est sans aucun doute un autre problème à régler. L’idée de départ La faim, plus jamais ça était compréhensible au sortir de la 2ème guerre mondiale, mais elle a favorisé la surproduction. Les agriculteurs produisent aujourd’hui plus que ce qu’ils ne vendent. En outre, beaucoup de supermarchés et de ménages gaspillent beaucoup de nourriture. Une situation d’autant plus difficile à digérer quand on sait que certains ménages en détresse restreignent au maximum leurs dépenses alimentaires.

La pression qu’exerce l’agriculture sur l’environnement constitue encore un autre problème de taille. Notre manière de gérer les surfaces agricoles épuise totalement les sols. Les concentrations en pesticides des sols et des récoltes sont, par ailleurs, trop élevées. Ces produits chimiques sont extrêmement nocifs pour l’environnement et l’humanité. La santé de l’agriculteur est la première à en pâtir.

Commerce équitable : une solution aussi pour les agriculteurs belges

De plus en plus de consommateurs attachent de l’importance à rétribuer correctement les agriculteurs pour leur travail. Concrètement, cela implique que l’agriculteur doit être en mesure de dégager suffisamment de bénéfices à la vente de ses produits pour subvenir à ses besoins. Malheureusement, il y a un fossé entre ces rêves et la réalité. Nous faisons 90% de nos achats dans des supermarchés, et c’est là que le bât blesse. Pour proposer à leurs clients le prix le plus attractif, les supermarchés mettent les agriculteurs sous pression afin qu’ils acceptent de vendre leurs produits à perte. Les agriculteurs n’ont plus le choix : les prix proposés par la grande distribution sont à prendre ou à laisser. En cas de refus, les supermarchés se tournent bien vite vers d’autres fournisseurs prêts à accepter le prix qu’ils proposent.

Il existe une solution très simple pour résoudre ce problème : acheter directement chez l’agriculteur. Les circuits courts de produits agricoles se répandent. Certaines exploitations agricoles aménagent un magasin où les agriculteurs vendent directement leurs produits aux clients de façon à en obtenir un prix correct. Ces circuits courts permettent également aux consommateurs de se faire une meilleure idée de la provenance de leur nourriture et d’ainsi adopter un mode de consommation plus responsable.

Les circuits courts ne sont cependant pas encore assez développés aujourd’hui. Des questions pratiques compliquent bien souvent les choses. Il est d’abord nécessaire d’investir dans un espace de vente et de l’aménager. Les agriculteurs doivent également prévoir des moyens pour rendre les aliments propres à la vente et pour proposer un ensemble cohérent. Un laitier ne peut par exemple pas se limiter à la vente de lait pour être rentable : il doit également proposer de la glace, du riz au lait, du yaourt… Tous ne peuvent pas se permettre d’acheter le matériel nécessaire à la production d’une telle variété de produits. Ils ne disposent en plus pas tous de l’espace nécessaire pour stocker leur production.

Heureusement, d’autres systèmes permettent aux agriculteurs d’être correctement rétribués pour leurs produits. Ils peuvent par exemple se réunir pour constituer une coopérative. Sous cette forme d’organisation, ils peuvent acheter ensemble des machines au prix d’achat prohibitif pour un agriculteur seul. Une coopérative leur permet également d’être dans une position plus favorable au moment de proposer leurs produits à la grande distribution.

Les agriculteurs, acteurs ou victimes du marché mondial ?

Qu’on le veuille ou non, l’agriculture du 21ème siècle est bien loin du phénomène local. Nos fermiers se retrouvent propulsés sur le marché agricole mondial, et cette position est loin d’être évidente. Ce caractère mondialisé du marché agricole est à l’origine d’une concurrence déloyale. Pour ne citer qu’un exemple, un agriculteur qui cultive des tomates se retrouve bien souvent confronté à la concurrence de producteurs de tomates dans des pays du sud de l’Europe, où les conditions climatiques sont bien plus favorables.

Le marché libre crée des dépendances, tant pour les agriculteurs que les consommateurs. Ils dépendent de la production d’exploitations agricoles à travers le monde, avec des situations absurdes pour résultat. En Belgique, les consommateurs à la recherche de pain fabriqué à base de céréales belges peuvent rester très longtemps sur leur faim. On recourt en effet bien souvent à des céréales importées de Pologne. Les céréales cultivées en Belgique finissent pour leur part dans la nourriture du bétail. Même la campagne Lekker van bij ons (Délicieux et bien de chez nous) du Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM, Fresh From Belgium en français) n’est pas exempte de tout reproche. Le VLAM promeut la viande de chez nous, tout en taisant l’origine du soja qui leur sert de nourriture, souvent produit en Amérique du Sud. La production de ce soja a des conséquences très négatives pour la forêt tropicale et favorise l’épuisement des sols.

Certains diront pourtant que le marché n’est pas encore assez libre. De part et d’autre de l’Océan Atlantique, les négociateurs du TTIP (Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement) souhaitent conclure ce traité afin de stimuler le commerce entre les deux continents et ainsi donner un coup d’accélérateur à la croissance économique. Lors de nos débats, le Boerenbond s’est clairement exprimé en faveur d’un bon accord de libre-échange, qui serait, selon cette association, favorable à nos agriculteurs. Bioforum n’est pas contre le principe d’un accord de libre-échange, à condition qu’il ne mette pas en péril les normes européennes. L’association se demande toutefois à qui profiterait vraiment un tel accord : à l’agriculteur ou à la grande distribution ?

La Belgique, un pays bio ?

Le respect de l’Homme, des animaux et de l’environnement sont les principes de base de l’agriculture biologique. La fertilité des sols est primordiale : on nourrit les sols, pas les plantes. Une rotation et une diversité suffisante des cultures sont des ingrédients indispensables pour garantir une bonne fertilité de ces sols. Les fermiers bio doivent également devenir une sorte de lien entre les différentes exploitations du même secteur au niveau régional. Le fumier du bétail bio doit par exemple être évacué dans des fermes bio à proximité. Il faut absolument éviter les pesticides de toutes sortes et se tourner plutôt vers les moyens naturels ou mécaniques pour se débarrasser des mauvaises herbes. Le choix de cultures résistantes et diverses permet d’éviter les maladies. Des organes de contrôle s’assurent que les fermes biologiques respectent bien ces règles européennes.

L’adéquation de l’agriculture biologique au rythme de la croissance naturelle des animaux et des plantes ralentit la production et augmente le prix de ces produits. Ces contraintes ne sont cependant pas prohibitives : pas moins de 5,8% de l’agriculture européenne est biologique. La demande s’élève d’ailleurs bien au-dessus de l’offre. Avec un pourcentage de 0,8% seulement, la Belgique est à la traîne. Les agriculteurs manquent encore d’incitants pour passer à l’agriculture biologique. Le manque d’exploitations agricoles bio est déjà un problème en soi. Il manque également d’infrastructures certifiées bio. Pour pouvoir élever de la viande bio, les agriculteurs doivent amener leur bétail dans un abattoir certifié biologique. Ils doivent faire un plus long trajet pour en trouver un, ce qui est loin d’être pratique et abordable.

Tout n’est pas figé pour autant en Belgique. Aussi bien le Boerenbond que le Groene Kring reconnaissent l’importance de l’agriculture durable. Rien que dans une optique purement économique, elle a de nombreux avantages : la diminution de la consommation d’eau, de fumier et la suppression des pesticides chimiques réduisent les coûts. L’utilisation de techniques issues de l’agriculture biologique dans l’agriculture traditionnelle constitue déjà un pas dans la bonne direction.

Certains agriculteurs traditionnels envisagent sérieusement de passer à une exploitation biologique, et c’est un autre signal encore plus positif. Thierry Baucarne a par exemple expliqué qu’il passe progressivement à l’agriculture biologique, parcelle par parcelle. Quand on lui a demandé si c’était rentable, il a répondu qu’il utilisait l’argent dépensé auparavant dans les pesticides chimiques pour enlever les mauvaises herbes mécaniquement. Ce n’est pas le seul avantage : il gagne souvent plus d’argent avec les légumes bio qu’avec les légumes issus de l’agriculture conventionnelle. L’agriculture biologique peut donc être un moyen de garantir une rétribution convenable à l’agriculteur pour son travail.

Le politique ou le citoyen : à qui la main ?

Qui peut déclencher un vrai changement dans notre système alimentaire ? Il est ressorti de nos débats que les autorités belges ne font pas de choix suffisamment clairs que pour y arriver. Les circuits courts et l’agriculture biologique manquent cruellement des moyens nécessaires pour développer ces activités. Joke Schauvliege, ministre de l’Environnement en région flamande, répartit les budgets uniquement en fonction de la taille des exploitations agricoles. Les exploitations biologiques ne reçoivent donc qu’une part infime de ces budgets vu leur très faible proportion dans la production totale. Par conséquent, les fermiers biologiques ne reçoivent pas les outils nécessaires à leur développement. Le Boerenbond a d’ailleurs expliqué pendant les débats qu’il partait tout seul à la recherche de moyens pour l’agriculture biologique.

Quand l’action des pouvoirs publics laisse à désirer, il reste au consommateur une arme de taille : faire les bons choix. Si les consommateurs optent pour des produits agricoles locaux, de saison et biologiques, le marché s’adaptera partiellement de lui-même. Les clients doivent également avoir l’occasion de rétribuer correctement le fermier. Des équipes alimentaires ont déjà pris cette problématique à bras le corps. Constituées de différentes personnes du même quartier, elles achètent en groupe leurs produits directement auprès du fermier, par respect pour son métier et pour l’environnement.

Des projets de toute sorte s’organisent pour combattre la disparité entre la surproduction et les gens en manque de nourriture. Lors de la journée thématique, la responsable de Foodact avait par exemple expliqué la façon de fonctionner du CPAS de Courtrai. Des volontaires y ont répertorié d’une part les denrées qui ne trouvaient pas preneurs dans les rayons et d’autre part les besoins alimentaires de personnes dans le besoin. Ces deux inventaires sont comparés afin que les produits surnuméraires atterrissent plutôt dans l’assiette de personnes pauvres qu’à la poubelle.

En 2014, l’association De Landgenoten a même réussi à trouver une solution pour le manque de terrains agricoles. Elle achète des terrains agricoles et les éventuels bâtiments attenants grâce à la vente d’actions, à des dons et à des héritages. Des agriculteurs peuvent ensuite obtenir des droits d’exploitation de manière durable. Deux exigences conditionnent l’accès à ces terres : les exploitations doivent y être certifiées biologiques et orientées vers un circuit local.

S’il y a bien une chose à retenir de ce petit inventaire fourni mais non exhaustif : on a des cartes en main pour améliorer notre système alimentaire !

___

Vertaling : Lucas Bernaerts